.حجت الاسلام پناهیان

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شب هفتم ماه مبارک رمضان - جدید 91 7,914 0:44:59
2 شب هشتم ماه مبارک رمضان - جدید 91 8,687 0:49:23
3 شب نهم ماه مبارک رمضان - جدید 91 9,778 0:55:35
4 شب دهم ماه مبارک رمضان - جدید 91 10,746 01:01:05
5 شب یازدهم ماه مبارک رمضان - جدید 91 10,367 0:58:57
6 شب دوازدهم ماه مبارک رمضان - جدید 91 10,670 01:00:40
7 شب چهاردهم ماه مبارک رمضان - جدید 91 7,916 0:45:00
8 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه اول 6,157 0:34:59
9 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه دوم 10,440 0:59:21
10 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه سوم 7,070 0:40:11
11 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه چهارم 5,765 0:32:46
12 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه پنجم 9,391 0:53:23
13 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه ششم 9,511 0:54:04
14 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه هفتم 9,171 0:52:08
15 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه هشتم 8,514 0:48:24
16 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه نهم 9,170 0:52:09
17 شب قدر - جلسه اول  10,188  0:57:57
18 شب قدر - جلسه دوم   11,610   1:06:02
19 شب قدر - جلسه سوم   16,328  1:32:53
20 شب قدر - جلسه چهارم   9,479  0:53:55