محرم آمد و دل حال دیگری دارد

حاج احمد واعظی، روضه آغاز محرم، سال 87